NancyLogo_whiteback

Swarovski Stretch Rings

$50.00

Sterling and Gold filled Swarovski Crystal Stretch Rings.